Aktuality

Novinky z kulturního dění

Výsledky soutěže "Rekonstrukce kina Petra Bezruče"

Stř 11.březen 2015

Dne 10. března v 15 hodin byly v místeckém kině Petra Bezruče slavnostně vyhlášeny výsledky architektonické soutěže na rekonstrukci a modernizaci kina. 

Status: Výsledky

Vyhlašovatel soutěže: 

Statutární město Frýdek-Místek

ul. Radniční 1148, PSČ 738 22

Porota zasedala ve složení:

Ing. arch. Aleš Vojtasík, řádný člen

Ing. arch. Boris Petrov, řádný člen

Ing. Marek Lukáš, řádný člen

Ing. arch. Zuzana Břachová, řádný člen

Bc. Jakub Tichý, řádný člen

předsedou poroty byl zvolen: Ing. arch. Aleš Vojtasík

místopředsedou poroty byl zvolen: Ing. arch. Boris Petrov

Současně byli přítomní i náhradníci:

Ing. arch. Michael Kocych, náhradník

Ing. Petr Mitura, náhradník

Mgr. Jan Krulikovský, náhradník

Datum zveřejnění výsledků

11. 03. 2015

Počet odevzdaných návrhů

9

Ceny a odměny celkem (v Kč)

1 100 000 Kč

1. MÍSTO, Návrh č. 1 ,  cena 500 000,- Kč

Autor: Ing. arch. Pavel Rada

           Dipl. Ing. Mirko Lev

           Ing. arch. Irena Burková    

Spolupráce:   Bc. Jakub Vilém

Anotace:

Při navržené rekonstrukci budou zachované urbanistické vazby původního objektu. Je zlepšena dopravní obslužnosti tak, aby vyhovovala současným parametrům. Navyšuje se kapacita parkování a dopravní obslužnosti pro příjezd větších nákladních vozidel s technikou hostujících souborů.

Objekt je koncipován v duchu současné moderní architektury s preferencí funkce a provozování požadovaného programu. Vnější plášť budovy je navržen nově s ohledem na současné tepelně technické vlastnosti a z důvodu na zvětšení hmoty nad hlavním vstupem a v protilehlé zadní fasádě. Tyto nové zásahy jsou vyvolány potřebou zvětšit na jedné straně kapacitu foyeru a na druhé straně prohloubit jeviště tak, aby lépe vyhovovalo nově požadované funkci. Zároveň obě čela fasády budou nosičem elektronické světelné LED technologie integrované do skleněného pláště, jehož součástí je i stínící kovová perforovaná struktura.

Tato technologie umožní provozovateli fasádu jakkoliv graficky a textově uspořádat pro působivou vnější komunikaci a současně zapojit interakci směrem do foyeru.

Dispozice budovy je upravena tak, aby jednotlivé nové funkce jako je kavárna,  galerie – výstavní prostor  a víceúčelový sál mohly fungovat jak samostatně, tak aby se vzájemně mohly propojit a zajistit jeden kompletní uzavřený program. Budova je nově uzpůsobena bezbariérovému užívání.

Při rekonstrukci je v co možná největší míře počítáno se zachováním původní železobetonové konstrukce. Technologie a technické rozvody jsou uvažovány nové.

Hodnocení poroty:

Celkově se jedná o vyvážený kultivovaný architektonický návrh s velmi vhodně řešeným provozem, který adekvátně reaguje na základní koncepční zadání soutěže. Jemné zvýraznění vstupní partie zvýšením nad původní linii stavby, včetně systému zastínění, přináší novou dobrou kvalitu při zachování původního objemového řešení.

Představené řešení je srozumitelné a vysoce funkční z hlediska pohybu návštěvníků i z hlediska dopravní obsluhy a navážení techniky. Koncepce je také přesvědčivě zdůvodněna v textové části.

Komplexnost předloženého návrhu je  vyvážená a vlastní architektonický koncept je podpořen korektním vysvětlením v rámci text. části, která dává předpoklad úspěšného finálního projektového konceptu. Jako méně zdařilé vnímá porota řešení parkovací plochy se značným zásahem do zeleně.

Předpokládané investiční náklady lze posoudit jako přiměřené.

kpb navrh1 1 100 kpb navrh1 2 100 kpb navrh1 3 100 kpb navrh1 4 100 kpb navrh1 5 100

2. MÍSTO, Návrh č. 5,  cena 300 000,- Kč

Autor: Ing. arch. Jan Skoumal

           Ing. arch. Adam Zezula

           Ing. arch. Kamil Zezula

Spolupráce:   Ing. arch. Petra Hůlová

Anotace:

Návrh rekonstrukce objektu vychází nejen ze zadání, ale také z návrhu urbanistické koncepce, která povyšuje lokální charakter místa na vyšší celoměstskou úroveň. Návrh nazírá na budovu jako na solitérní stavbu s vyváženými vazbami k veřejnému prostoru ve svému okolí a posiluje oproti dnešnímu stavu jeho vazbu na ulici Frýdlantskou. Navrhované řešení veřejných prostor kolem stávajícího kina Petra Bezruče počítá s multifunkčním využitím jednotlivých částí - od parkování, přes veřejnou zeleň a dětské hřiště až po možnost promítání na stěnu objektu a vytvořit tak plochu letního kina.

            K objektu rekonstruovaného kina je přistavěná hmota městské galerie, v přízemí se dále nachází také vstupní vestibul s kavárnou.  Tyto prostory se svými prosklenými stěnami otevírají do veřejného prostoru a zvětšují tak atraktivitu objektu a umocňují propojení budovy s jeho okolím – z uzavřeného „domu hrůzy“ se stává součást veřejného života. Z převýšeného vstupního vestibulu se zvedají rampy do hlavního sálu pro 450 diváků, zároveň je ale možno navštívit menší – komornější prostor, který je umístěn pod sálem hlavním a který má kapacitu cca 100 míst. Galerie svým otevřeným parterem umožňuje její „čtyřiadvaceti“ hodinový provoz.

            Nová, jednotná fasáda objektu je navržena z plechových dílců, anotující historické propojení Frýdku-Místku s tradicí válcovaných plechů. Jednotná obálka budovy zahrnující stávající část i část novou mají zdůrazňovat solitérní postavení stavby v rámci městského prostoru.

Hodnocení poroty:

Koncepční návrh přináší několik podnětných nápadů jak z hlediska vztahu objektu k městu, tak z hlediska vnitřního uspořádání a využití objektu. Některé nápady se ovšem nepodařilo zcela dotáhnout do promyšleného úspěšného řešení.

Pohyb diváků a dopravní obslužnost je dobře vyřešen, vynikající -podnětné   je řešení druhého sálu v suterénu s přístupem z 1. NP. Přístup k sociálnímu zařízení se nicméně jeví jako nevyhovující. Proporce galerie a vstupního foyer se jeví porotě nepřesvědčivé.

Předložená koncepce zpevněných ploch je zajímavá a přínosná, byť z hlediska rozsahu výrazně převyšuje požadavky zadání.

Rozsah stavebních zásahů a přístavby může být finančně náročnější, než jsou předpokládané náklady. Zvláštní z tohoto hlediska je rozsah úprav venkovních ploch

kpb navrh5 1 100 kpb navrh5 2 100 kpb navrh5 3 100 kpb navrh5 4 100

3. MÍSTO, Návrh č. 3, cena  200 000,- Kč

Autor: Ing. arch. Tomáš Kodet

           Ing. arch. Martina Kodetová

Anotace:

Divadlo na rozdíl od kina nebo televize poskytuje přímý kontakt mezi účinkujícími a přítomnými diváky. Tento kontakt nám dává pocit výjimečné společenské události, což bývá také pod podpořeno setkáním se známými, které potkáme v divadelním sále nebo ve foyer. Tomuto principu podřizujeme celý koncept našeho divadla.

V přední části divadla máme umístěnou kavárnu, kde můžeme čekat na začátek představení a případně se potkat i s lidmi, kteří přicházejí jen na kávu. Z kavárny projdeme kolem šatny přímo do divadelního sálu. Hlediště sálu je rozděleno na tři navzájem natočená křídla nejen kvůli viditelnosti diváků na jeviště, ale také aby diváci snadněji přehlédli své sousedy a známé. O přestávce přejdeme přes zadní část sálu přímo do foyer v prvním patře, kde můžeme korzovat na výstavě nebo si zakoupit občerstvení v dočasném divadelním baru. Po konci představení procházíme opět kavárnou, kde je snadné se zastavit u vína nebo kávy a probrat odehrané představení.

Hodnocení poroty:

Pěkné, čisté, elegantní řešení; zvolený celkový základní arch. koncept působí jako sourodý návrh, který svou formou akcentuje i předpokládanou hlavní náplň, tj. divadlo. Porota oceňuje tento výraz, nicméně tato akcentace hlavního účelu je zároveň vnímána ke škodě celkového multifunkčního konceptu. Z předložené grafické i textové části je zřejmé, že velké úsilí bylo věnováno kvalitě prostředí divadelního sálu a techniky, poněkud nepřehledně působí koncept pohybu osob mezi vstupem a foyer v 2.NP, zároveň na porotu působí poněkud stísněně ponechání původní vstupní výšky původního podlaží.

Porota oceňuje pozitivně přístup autorů ke zvolenému návrhu dopravní obslužnosti, včetně parkování a celkových venkovních úprav.

Vzhledem k významným zásahům do hlavních nosných stavebních konstrukcí (nástavba provaziště, konstrukce hlediště) mohou být předpokládané náklady poněkud vyšší. 

kpb navrh3 1 100 kpb navrh3 2 100 kpb navrh3 3 100

4. MÍSTO, Návrh č. 7, odměna 30 000,- Kč 

Autor: Ing. arch. Jiří Halfar

           Ing. arch. Jiří Stejskalík

Hodnocení poroty:

Celkový architektonický výraz působí vyváženě a kultivovaně, naopak obrácení aktivity směrem k obytné zástavbě je velmi problematické a navíc koliduje s dopravní obsluhou. Provoz technického zázemí návštěvníků je bezkolizní a komfortní. Provozně technický koncept návozu techniky je velmi nevydařený. Porota hodnotí však kladně řešení jevištních technologií.

Pozitivně je hodnocen způsob vyřešení celého prostoru před hl. vstupem včetně možnosti dočasného parkování dočasného parkování na stávající ploše před objektem.

Předpokládané investiční náklady lze posoudit jako přiměřené, velkou neznámou zůstává výše nákladů spojená s terénními úpravami a úpravou okolí. Rozsah zásahů do stavební konstrukce zejména v suterénní části se jeví jako velmi razantní a může mít zásadní dopad do statiky celého objektu.

kpb navrh7 1 100 kpb navrh7 2 100 kpb navrh7 3 100

5-9. MÍSTO, Návrh č. 2, odměna 14 000,- Kč

Autor: Ing. arch. Vojtěch Sosna

           Ing. arch. Jakub Straka

           Ing. arch. Jáchym Svoboda

           Ing. arch. Helena Suchá

           Ing. arch. Anna Schneiderová

Hodnocení poroty:

Celkové objemové řešení porota chápe jako srozumitelné a akceptovatelné, naopak potlačení nástupního prostoru je vnímáno jako nedostatek. Návrh je ovšem příliš provozně složitý a pro pohyb diváků nepřehledný, není srozumitelně vyřešena obslužnost z hlediska zásobování. Dále návrh nevěnoval dostatečnou pozornost jevištní a provozní funkci objektu. Nedostatečné rozpracování textové části nedává doplňkové vysvětlení ke grafické části.

Porotě se jeví vložení nové vnitřní konstrukce v prostoru stávajícího foyer, jako složité a provozně nepřehledné. A rovněž tak nelze vnímat pozitivně světlíky uložené do sálu.

Vzhledem ke stavebním zásahům se odhad nákladů jeví jako podhodnocený.

kpb navrh2 1 100 kpb navrh2 2 100 kpb navrh2 3 100 kpb navrh2 4 1005-9. MÍSTO, Návrh č. 4, odměna 14 000,- Kč

Autor: Ing. arch. Petr Bouřil

           Ing. arch. Martin Burian

           Ing. arch. Filip Fišer

           Ing. arch. Marek Dohelský

           Ing. arch. Magdalena Naváková

Spolupráce: Ing. arch. Václav Petrus

                   Ing. arch. Pavel Suchý

                   Ing. arch. Tomáš Vlasák

Hodnocení poroty:

Návrh se svou hmotou odchyluje od původního řešení, což se z hlediska očekávaných potřeb se jeví jako nadbytečné. Diskutabilní je rovněž vystavení nové hmoty před hlavním vstupem. Celkové objemové řešení je nepřesvědčivé

Porota hodnotí pozitivně uvažovanou variabilitu sálu, schéma návozu techniky a schéma pohybu návštěvníků je však nepřesvědčivé a návrh nejméně dopracovaný.  Dostatečná pozornost nebyla věnována jevištní a provozní funkci objektu. Nedostatečné rozpracování textové části nedává doplňkové vysvětlení ke grafické části.

Vzhledem ke stavebním zásahům se odhad nákladů jeví jako podhodnocený, porota se domnívá, že celkový objem stavebních prací vysoce překročí navržený odhad. Z návrhu vyplývá natolik významný zásah do stávající konstrukce, že to překračuje původní zamýšlený záměr a nepřináší adekvátní přidanou hodnotu.

kpb navrh4 1 100 kpb navrh4 2 100 kpb navrh4 3 1005-9. MÍSTO, Návrh č. 6, odměna 14 000,- Kč

Autor: Dipl. Ing. arch. Gabor Gyenese

           Ing. arch. Lukáš Landa

           Ing. arch. Joan Hernandez

           Ing. arch. Ilaria Tedeschi

           MSc. arch. Vladimíra Vaníková

Hodnocení poroty:

Celkové architektonické řešení působí nepřesvědčivě, posunutí k průmyslovému výrazu se jeví jako nevhodně. Porota se domnívá, že ke škodě návrhu autoři více nepracovali s možností otevření vstupního prostoru. Přes možnost umístění parkovacích ploch do zeleně se míra tohoto zásahu jeví jako neadekvátní

Dispoziční řešení je čisté a funkční, pochvalu si zaslouží kvalita provozního a technického zázemí a funkčnost jevištního provozu. Diskutabilní je světlá výška v nástupním prostoru a jako problematická se rovněž jeví úprava rozměrů hlediště (zúžení a prodloužení).

Nelze vnímat pozitivně světlík uložený do sálu. Z požárního hlediska je problematické obnažení ocelové nosné konstrukce v sále.

Lze předpokládat, že navržený odhad nákladů může být lehce podhodnocený, ale z návrhu je zřejmé úsilí autorů o dosažení co nejnižší ceny.

kpb navrh6 1 100  kpb navrh6 2 100 kpb navrh6 3 100


5-9. MÍSTO, Návrh č. 8, odměna 14 000,- Kč

Autor:  Ing. arch. Ondřej Kučera

            Ing. arch. Václav Kielar

            Ing. arch. Barbora Trundová

Spolupráce:  Ing. arch. Barbora Jandejsková

Hodnocení poroty:

Návrh celkově nepůsobí zcela přesvědčivě, prvek nad hlavním vstupem se jeví jako velmi formální. Vnitřní dispozice se jeví jako zbytečně složitá a nepřesvědčivá.

Předpokládané opláštění a celá vnější forma se jeví jako nevhodná a v pořízení i v provozu zbytečně nákladná. Některé formální prvky použité v návrhu jsou technicky velmi diskutabilní, zejména z hlediska provozu (např. stínící prvek).

Celkové náklady části stavebních prací na objektu se jeví jako lehce podhodnocené.

kpb navrh8 1 100 kpb navrh8 2 100 kpb navrh8 3 100 


5-9. MÍSTO, Návrh č. 9, odměna 14 000,- Kč

Autor: Ing. arch. Ivan Palacký

           Ing. arch. Michal Kašpárek

           Ing. arch. Markéta Míčová

Hodnocení poroty:

Návrh architektonicky zachovává jednoduchý, čistý výraz původního objektu. Zvolené dispoziční řešení je ovšem pro pohyb diváka komplikované a nepřehledné. Dále je třeba zmínit nevhodné barevné a materiálové řešení fasády.

Vzhledem ke stavebním zásahům se odhad nákladů jeví jako podhodnocený.

kpb navrh9 1 100 kpb navrh9 2 100

 

Výstava návrhů:

Kdy?         od 11. března do 11. dubna, vždy od 9.00 do 19.00

Kde?         ve vstupních prostorách kina Petra Bezruče

Poznámka: Záměr soutěže - přestavba kina P. Bezruče ve městě Frýdek-Místek na kulturní centrum, které by sloužilo obyvatelům města, resp. široké veřejnosti k pořádání veřejných i soukromých akcí. Od rekonstrukce objektu vyhlašovatel (město) očekává nejen obnovu v jeho společensko-kulturním využití, nýbrž i zdůraznění architektonického a urbanistického významu této stavby zasazené v sídlištní lokalitě Riviéra v místní části města Místek. 

Budeme rádi za vaše komentáře a připomínky k jednotlivým návrhům, které můžete psát ZDE.

Hlasovat o tom, který návrh se líbí právě vám, můžete ZDE.

Kultura ve Frýdku-Místku

Dáme vám vědět, co chystáme a proč u toho být!

Přihlaste se k odebírání Newsletteru Kultury F≈M a na váš email budou pravidelně chodit informace o divadle, koncertech, festivalech a společenských tématech, která hýbou Frýdkem-Místkem.

Ke stažení

Plakát 12 / 2021

00011

Stáhnout

Kino Vlast

2811

Stáhnout

Odkaz na akci byl zkopírován do schránky.